Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada rodziców

Rada Rodziców

 

 

1. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców szczegółowo określa Ustawa o systemie oświaty.

3. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. W wyborach, o których mowa w ust. 28 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się
w szczególności:
   1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
   2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola i obowiązującymi przepisami.

6. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.

7. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
   1) uchwalanie:
      a) regulaminu Rady Rodziców,
      b) programu wychowawczego i profilaktycznego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,
   2) opiniowanie:
      a) projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola
      b) pracy nauczyciela odbywającego staż na kolejny stopień awansu zawodowego, na wniosek dyrektora przedszkola
      c) programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania przedszkola -  w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu;

9. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin Rady Rodziców.

10. Rada Rodziców może inicjować i organizować formy bezpośredniej pomocy dotyczącej bieżącej działalności przedszkola.

11. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie  jak  najlepszych  warunków rozwoju wychowankom oraz doskonalenie jakości pracy placówki.

12. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola.

13. Ustala  się   następujące  zasady  współdziałania  organów  przedszkola:
   1) każdy z nich działa i  podejmuje  decyzje  w  ramach  swoich  kompetencji  określonych    w niniejszym statucie oraz w stosownych przepisach prawnych,
   2) każdy z nich na bieżąco informuje pozostałe organy o planowanych działaniach.

14. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
   1) podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów,
   2) sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola drogą  rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje,
   3) na terenie przedszkola zabronione są wszelkie działania agresywne, zabrania się używania wulgarnych słów, zwrotów  i gestów.

15. Tryb rozwiązywania sporów między Dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną. Dyrektor  i   Rada   Pedagogiczna    powinni   dążyć  do polubownego załatwiania sporów w toku:
   1) indywidualnych rozmów,
   2) nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na  wniosek  dyrektora lub Rady Pedagogicznej – w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku,
   3) nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej, z  udziałem  organu   prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny  –  w ciągu 14 dni od daty  zgłoszenia wniosku.

16. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie:
   1) do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej,
   2) do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

17. Tryb rozwiązywania  sporów  między Dyrektorem lub Radą  Pedagogiczną i Radą  Rodziców. Dyrektor,   Rada  Pedagogiczna  i  Rada  Rodziców  dążą do polubownego załatwiania sporu w toku:
   1) indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami,
   2) indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami, z udziałem dyrektora,
   3) indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,
   4) zebrania z rodzicami zwołanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora, w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola,
   5) zebrania z rodzicami, z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zwoływanego na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola.

18. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców, bądź rodzic  ma  prawo zwrócić  się do:
   1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej,
   2) do organu prowadzącego – w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

19. Spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję pojednawczą. Komisję pojednawczą powołuje Dyrektor. W jej skład wchodzi po dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Dyrektor jako przewodniczący. Jeśli Dyrektor jest stroną w konflikcie, na przewodniczącego powołuje się innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

20. Strony zwaśnione prezentują własne stanowiska komisji pojednawczej, a komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego problemu. W razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

Pokaż informacje o artykule