Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Rada pedagogiczna


Rada  Pedagogiczna


1.  Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi dyrektor  oraz wszyscy nauczyciele   pracujący w przedszkolu.

3. Dyrektor przedszkola jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przez przewodniczącego zgodnie
z harmonogramem zawartym w załączniku do planu nadzoru pedagogicznego. Mogą się również odbywać na wniosek 1/3 członków Rady, bądź  z inicjatywy organu prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Udział w zebraniach jest obowiązkowy.

6. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

7. Przewodniczący prowadzi i zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.

8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
   1)  zatwierdzanie statutu przedszkola, a także wprowadzanych w nim zmian;
   2)  zatwierdzanie planów, koncepcji pracy przedszkola;
   3)  zatwierdzanie zestawu programów wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny;
   4)  podejmowanie  uchwał   w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów pedagogicznych;
   5)  uchwalanie Regulaminu  Rady Pedagogicznej;
   6)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
   7)  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku szkolnego.

9. Rada Pedagogiczna opiniuje  w szczególności:
   1) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;
   2)  projekt planu finansowego przedszkola;
   3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
   4)  propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych, dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych ;
   5) pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy.

10. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej połowy jej członków.


11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Dopuszcza się protokołowanie komputerowe.

12. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady Pedagogicznej  obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców,  a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.


13. Rada Pedagogiczna wyłania ze swego grona jednego przedstawiciela biorącego udział w posiedzeniu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola.

14. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola.

Pokaż informacje o artykule