Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl
Strona główna => Organy przedszkola => Dyrektor


Dyrektor  Przedszkola

 

 


1. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa Ustawa o Systemie Oświaty oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

2. Dyrektor wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący.

 3. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością  przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

4. Dyrektor    przedszkola     jest     jednoosobowo     odpowiedzialny      za     placówkę i  prowadzoną  w  niej działalność, a  w  szczególności  za:

   1) wykonywanie   zadań   związanych   z  zapewnieniem  bezpieczeństwa   dzieciom  i  pracownikom  w  czasie  zajęć  organizowanych  przez  przedszkole;
   2) tworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju;
   3) właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją;
   4)   prawidłowe, zgodne   z   obowiązującymi   przepisami prawa prowadzenie  dokumentacji  kadrowej,  finansowej oraz kancelaryjno  –  archiwalnej;
   5) organizację pracy w placówce;
   6) kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym  m.in.:  zatrudnianie  i   zwalnianie nauczycieli oraz   innych  pracowników  przedszkola,  przyznawanie  nagród  oraz wymierzanie   kar porządkowych   nauczycielom i innym pracownikom;
   7) organizację  administracyjnej, finansowej  i  gospodarczej  obsługi  przedszkola;
   8) planowanie oraz prawidłową  realizację  planu  finansowego  przedszkola, zgodnie  z obowiązującymi  przepisami prawa;
   9) występowanie z wnioskami po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  i   Rady Rodziców,    w      sprawach    odznaczeń,    nagród    i    innych    wyróżnień     dla nauczycieli    i    innych   pracowników   placówki;
   10)    prawidłowy    przebieg  procesu   rekrutacji   dzieci   do   przedszkola.  

5. Do obowiązków Dyrektora należy:
   1)  dokonywanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów - jeśli przerwa w działalności przedszkola trwała co najmniej 2 tygodnie ( z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział; kopię protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu);
   2) przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
   3)  ustalanie ramowego rozkładu dnia zgodnie z  obowiązującą  podstawą  programową, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;
   4) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
   5) wstrzymywanie realizacji uchwał   Rady  Pedagogicznej  oraz   Rady Rodziców - niezgodnych  z  przepisami prawa i  powiadamianie  o  tym  niezwłocznie  organu prowadzącego oraz organu sprawującego  nadzór pedagogiczny. Organ  sprawujący  nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia   jej   niezgodności 
z  prawem, po zasięgnięciu  opinii  organu  prowadzącego.  Rozstrzygniecie  organu  sprawującego nadzór  pedagogiczny  jest  ostateczne;
   6) dopuszczanie do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii lub nauczyciela posiadającego wykształcenie wyższe,  kwalifikacje do pracy w przedszkolu oraz stopień nauczyciela mianowanego/dyplomowanego lub po zasięgnięciu opinii doradcy metodycznego;
   7) podawanie  do   publicznej   wiadomości do   dnia 31 sierpnia  każdego roku,  zestawu programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał w nowym roku szkolnym;
   8) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli, tzn. zapewnienie   nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu,  dokonywanie   oceny   dorobku  zawodowego  nauczycieli  za  okres  stażu, powoływanie  i   przewodniczenie  komisji  kwalifikacyjnej  dla nauczycieli stażystów ubiegających  się  o  awans  zawodowy  na   stopień   nauczyciela   kontraktowego, nadanie   stopnia   awansu  zawodowego  na  stopień  nauczyciela  kontraktowego, praca   w    składzie    komisji    egzaminacyjnej    dla    nauczycieli    kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego oraz w komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na  stopień  nauczyciela dyplomowanego;
   9) organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym   specjalistycznej  pomocy      dla dzieci niepełnosprawnych lub z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola, powoływanie zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wybór osób koordynujących ich pracę,
   10) opracowanie programu oraz harmonogramu poprawy efektywności nauczania
I wychowania - w przypadku stwierdzenia podczas ewaluacji zewnętrznej niedostatecznych wyników  pracy (poziom spełniania wymagań – E) w obszarze efekty pracy przedszkola;
   11) współpraca  z organem   prowadzącym,   instytucjami  nadzorującymi  i   kontrolującymi,   a   także ze   środowiskiem   lokalnym;
   12) współdziałanie   z   organizacjami   związkowymi wskazanymi przez pracowników;
   13) administrowanie    Zakładowym    Funduszem    Świadczeń    Socjalnych , zgodnie z   regulaminem; 
   14) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko 6-letnie
o spełnianiu przez nie w przedszkolu obowiązku  rocznego przygotowania przedszkolnego;
   15) organizowanie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego 
w porozumieniu z organem prowadzącym;
   16) opracowywanie   regulaminów  oraz procedur o  charakterze wewnętrznym
w oparciu o obowiązujące przepisy prawne;
   17) informowanie pracowników przedszkola o zmianach legislacyjnych dotyczących prawa oświatowego i kodeksu pracy;
   18) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

6. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny wykonuje w szczególności następujące zadania:
   1) opracowuje i przedstawia Radzie  Pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego,
w terminie  do 15  września  roku  szkolnego,  którego plan dotyczy;
   2) nie rzadziej niż dwa razy w roku zapoznaje Radę Pedagogiczną z ogólnymi wnioskami wynikającymi ze sprawowanego  nadzoru oraz informacjami o działalności przedszkola
   3) do 31 sierpnia każdego roku przedstawia  Radzie Pedagogicznej sprawozdanie
z realizacji planu nadzoru;
   4)  planuje i organizuje ewaluację wewnętrzną, czyli diagnozę oraz ocenę działalności przedszkola w wybranych obszarach;
   5) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;
   6) wspiera  rozwój  zawodowy  nauczycieli  w  szczególności  przez  organizowanie szkoleń, narad
i konferencji oraz poprzez systematyczną  współpracę  z  placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli;
   7) gromadzi wiedzę  o  pracy  nauczycieli, w  celu  dokonywania   oceny   ich  pracy, zgodnie
z odrębnymi   przepisami;
   8) pozyskuje informacje niezbędne   do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

7. Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji o:
    - przyjęciu dziecka do przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
    - przyjęciu dziecka do przedszkola w miarę wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego,
    - skreśleniu wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, w oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej.

8. Dyrektor przedszkola,  po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną
i Radę Rodziców   może   wyrazić   zgodę   na   podjęcie   w   przedszkolu   działalności  przez stowarzyszenia    i    organizacje,    których     statutowym    celem     jest      działalność wychowawcza     wśród     dzieci    albo     rozszerzenie    form    pracy     dydaktycznej, wychowawczej  lub  opiekuńczej  przedszkola na  wcześniej uzgodnionych warunkach.

9.  W wykonywaniu swych zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami, a w szczególności:
   1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
   2) w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

Pokaż informacje o artykule