Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl

PODSTAWA  PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1189 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. , poz. 59 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60).

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016, poz. 1666)

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Eduykacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branzowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. , poz. 356).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzialania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. ,poz. 532 ze zm.).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzialania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. ,poz.1591).

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmianiające rozporządzenie w sprawie zasad udzialania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1643).

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. poz. 69 ze zm.).

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. poz. 69 ze zm.).

13. Zarządzenie nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki;

14. Uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 5 czerwca 2017 roku, poz. 5154).

15. Konwencja o  Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20.11.1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.).

 

 

 

 

 

 

Pokaż informacje o artykule