Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl

 

 

Zasady odpłatności za żywienie

 
1. Do korzystania z posiłków w przedszkolu uprawnieni są jego wychowankowie oraz pracownicy.  

2. Koszty żywienia dziecka w przedszkolu  pokrywane są w pełni przez rodziców, bądź opiekunów,  według wzoru: aktualna wysokość stawki dziennej x liczba dni roboczych w danym miesiącu.

3. Opłaty za żywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką u kierownika gospodarczego, w dni wyznaczone przez dyrektora przedszkola.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica lub pracownika uprawnionego do korzystania z posiłków w przedszkolu, wyznaczyć inny niż określony w ust. 4 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłków.

5. W przypadku nieobecności dziecka lub pracownika przedszkola dzienna wysokość opłaty za  korzystanie z posiłków podlega zwrotowi za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności – z zastrzeżeniem ust. 7. Zasada ta ma również zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku w danym dniu.

6.  Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej opłaty za żywienie za pierwszy dzień nieobecności lub pierwszy dzień rezygnacji z posiłków – pod warunkiem zgłoszenia nieobecności lub rezygnacji najpóźniej w tym dniu do godz. 9.00. Rozliczenie następuje z dołu.

7. Dyrektor przedszkola upoważniony jest do udzielania zwolnień z opłat za korzystanie z posiłków w całości lub części, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny dziecka oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

8. Zwolnień, o których mowa w ust. 7, udziela się w sytuacji, gdy nie jest możliwe  uzyskanie dofinansowania posiłków z pomocy społecznej.


 

 


Pokaż informacje o artykule