Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl

 

Organizacja Przedszkola    


1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Szczegółową organizację pracy na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola.

3. Arkusz, o którym mowa opracowuje dyrektor przedszkola.

4. Arkusz organizacyjny zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący.

5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
   1) liczbę dzieci,  liczbę oddziałów oraz czas ich pracy,
   2) liczbę pracowników, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
   3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
   4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

6. Wszelkie zmiany organizacyjne, w ciągu roku szkolnego dokonywane są w formie aneksu do arkusza.

7. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci z jednego rocznika, jednakże dopuszcza się możliwość tworzenia grup mieszanych, składających się z dzieci w zbliżonym wieku.

8. Przedszkole jest 5-oddziałowe.

9. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125

10. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

11.
Dyrektor    przedszkola    powierza     każdy    oddział     przedszkolny    opiece    dwóch nauczycieli,  a w   wyjątkowych   sytuacjach  jednemu nauczycielowi, po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody


12. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości oraz skuteczności pracy wychowawczej, nauczyciele prowadzą oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci z tego oddziału w przedszkolu.

13. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

14. W przedszkolu dodatkowo zatrudniony jest logopeda w wymiarze zgodnym
z arkuszem organizacyjnym.

15. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci Dyrektor Przedszkola i Rada Pedagogiczna mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli  do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo – dydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.

16. W oddziale  dla  dzieci  3-letnich  lub  dzieci  3  i  4-letnich, w  którym  jest minimum dziesięcioro 3-latków zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

17. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :
   1)       sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
   2)       łazienki dla dzieci,
   3)       gabinet specjalistów (logopeda, psycholog) ,
   4)       pomieszczenia zaplecza kuchennego i gospodarczego,
   5)       szatnię dla dzieci,
   6)    ogród przedszkolny.

18. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, dostosowany do możliwości fizycznych i umysłowych dzieci, oczekiwań rodziców oraz założeń programowych.
Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 190:
7.00 - 8.30      Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań. Praca  
                       indywidualna z dziećmi. Zabawa ruchowa (grupy młodsze), ćwiczenia poranne (grupy starsze).
8.20 – 8.30      Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00      Śniadanie.
9.00 – 10.00    Zajęcia edukacyjne – realizacja podstawy programowej oraz 
                       dopuszczonych do użytku w danym roku szkolnym programów 
                       wychowania przedszkolnego.
10.00 – 10.15  Drugie śniadanie.
10.30 – 11.45  Zajęcia i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy 
                      podejmowane z inicjatywy dzieci. Spacery po najbliższej okolicy.
11.45 – 12.00  Czynności porządkowe i higieniczne. Przygotowanie do obiadu
12.00 – 12.45  Obiad
12.45 – 14.15  Odpoczynek poobiedni (grupy młodsze). 
                       Kwadrans na     bajkę. Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć 
                       edukacyjnych. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy
                       w ogrodzie. Zajęcia dodatkowe (grupy starsze).
14.15 – 14.30  Czynności porządkowe. Zabawa ruchowa. Czynności higieniczno –   
                      sanitarne.
14.30 – 15.00  Podwieczorek
15.00 – 17.30  Kontynuacja działalności edukacyjnej – praca indywidualna, zajęcia
                      w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Zabawy 
                      dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy w ogrodzie. Zajęcia   
                      dodatkowe.

19. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia .

20. Praca dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie dopuszczonych przez dyrektora do użytku programów wychowania przedszkolnego.

21. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

22. Realizacja założeń programowych odbywa się poprzez różne formy pracy z dziećmi.


23. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 minut - w oddziałach najmłodszych do 30 minut w oddziałach dzieci starszych.

24. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego  z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi ich wieku.

25. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

26. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci.

27. Na zajęciach poza terenem placówki zapewniona jest opieka dorosłych w ilości:
   1) 1 opiekun na 10 dzieci – podczas spacerów poza teren przedszkolny,
   2) 1 opiekun na 5 dzieci w przypadku  przejazdu środkami komunikacji miejskiej.

28. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, stanu zdrowia,  sprawności fizycznej oraz zainteresowań i potrzeb dzieci. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa podczas tych form pracy oraz sposób ich dokumentowania określa obowiązujący w przedszkolu regulamin spacerów i wycieczek.

29. Na wniosek rodziców  (opiekunów prawnych) dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych.

30. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość oraz forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, zależą od wyboru rodziców i są przez nich w całości finansowane.


31. Zajęcia  dodatkowe  organizowane  są  w  grupach  zbliżonych  wiekowo.

32. Zajęcia dodatkowe nie mogą odbywać się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej.

33. W przypadku nie zrealizowania w danym miesiącu ilości zajęć, zgodnej z zawartą umową  z przyczyn,  za które odpowiedzialność  ponosi zleceniobiorca – prowadzący zajęcia,  jest on zobowiązany do przeprowadzenia zajęć nie zrealizowanych zgodnie
z ustalonym harmonogramem w innym terminie ustalonym ze zleceniodawcą – dyrektorem przedszkola. 

34. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 

35. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Organizację tej działalności określają odrębne przepisy.
 

Pokaż informacje o artykule