Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl

 

Do zakresu zadań kierownika gospodarczego należy:
1. nadzór nad pracownikami obsługi.
2. sprawowanie opieki nad ogółem pomieszczeń i posiadanym przez przedszkole mieniem.
3. odpowiedzialność za prawidlowe zabezpieczenie majątku ruchomego, dokumentacji przedszkola, pieczęci oraz środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia
4. prowadzenie ewidencji środków trwałuch oraz odziezy ochronnej,
5. nadzór nad likwidacją składników majątku.
6. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiazującymi przepisami,
7. załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności sprzetów , pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego / remonty, konserwacje/,
8. dokonywanie zakupów zywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych w przedszkolu.
9. pobieranie opłat od rodziców, z tytułu korzystania z usług przedszkola.
10. opracowywanie jadłospisów, z uwzględnieniem norm Instytutu Żywności i Żywienia, we współpracy z kucharką.
11. nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnosciowych dzieciom i personelowi.
12. nie dopuszczanie do przekroczenia ustalonej stawki żywieniowej.
13. prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny zywienia zbiorowego i HACCP zgodnie z obowiazującymi przepisami.
14.sporządznie raportów kasowych.
15.sporządzanie raportów żywieniowych,
16.ścisła współpraca z DBFO Mokotów, z przestrzeganiem procedur finansowo księgowych, 
17. prowadzenie na zlecenie dyrektora kontroli wewnętrznej.
18.uczestniczenie, w razie potrzeby w ogólnych zebraniach rodziców, w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
19.wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.


Do zakresu zadań sekretarki należy:
1. kontakt z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, przyjmowanie interesantów, przyjmowanie rozmów telefonicznych, udzielanie informacji, a w razie potrzeby kierowanie do właściwych osób według kompetencji,
2. prowadzenie prawidłowego obiegu dokumentów, zgodnie z instrukcja kancelaryjną,
3. prowadzenie archiwum,zgodnie z instrukcją archiwalną,
4. prowadzenie teczek akt osobowych i spraw kadrowych pracowników oraz powierzonych teczek z dokumentami przedszkola,
5. sporządzanie stosownej dokumentacji związanej z pracą sekretariatu - przygotowanie zleconych przez dyrektora dokumentów, sprawozdań (np. do GUS, SIO), pism, listów
6.przygotowanie i dozorowanie list obecności pracowników i zeszytu wyjąć słuzbowych.
7. rozlicznie czasu pracy i prowadzenie kartotek urlopowych.
8.monitorowanie aktualności orzeczeń lekarza medycyny pracy po badaniach okresowych/kontrolnych oraz szkoleń bhp pracowników przedszkola.
9.dostarczanie i odbieranie dokumentów ze wskazanych przez dyrektora urzędów/instytucji,
10.prowadzenie na bieżąco rejestru dzieci uczęszczających do przedszkola oraz księgi absolwentów.
11. prowadzenie rejestru dzieci spelniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz przesyłanie informacji o spełnianiu przez dzieci tego obowiazku do szkół rejonowych.
12. prowadzenie elektronicznego naboru dzieci
13. aktualizacja strony internetowej.
14. protokolowanie zebrań obsługi prowadzonych przez dyrektora
15. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce


Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy
:
1. współpraca z nauczycielkami przydzielonej grupy
2. udział w przygotowywaniu pomocy dudaktycznych i w dekorowaniu sali, a w razie zaistnienia potrzeby również innych pomieszczeń przedszkolnych
3. stała obecność przy dzieciach zarowno w przedszkolu, jak i w ogrodzie oraz podczas wyjść na zewnątrz
4. współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola
5. pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu i ubieraniu się, dbanie o schludny wygląd, pomoc podczas spozywania posiłków, pomoc w łazienkce przy wykanuwaniu czynności higieniczno- sanitarnych, mycie i przebieranie po "małych przygodach".
6. dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp. w przydzielonej grupie,
7. pomoc w rozkladaniu leżaków przed odpoczynkiem poobiednim oraz pomoc w ich sprzątaniu po zakończeniu leżakowania,
8. utrzymywanie we wzorowej czystości pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
9. doraźne zastepowanie woźnyxh, przejmowanie ich obowiązków w razie nieobecności w pracy
10. w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni
11. unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin
12. wykonywanie innych poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego, związanych z organizacją pracy przedszkola.


Do zakresu zadań kucharki należy:

1. nadzorowanie pracy pomocy kuchennych,, 
2. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów,
3. przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi,
4. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków oraz punktualne wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,
5. przestrzeganie przepisów sanitarnych dotyczących żywienia zbiorowego i HACCP,
6. pobieranie i przechowywanie zgodnie z wymogami próbek żywnościowych,
7. prowadzenie magazynu podręcznego,
8. dbanie o wzorową czystość w kuchni, pomieszczeniach do niej przynależących oraz sprzętów kuchennych, naczyń i odzieży ochronnej,
9. przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zuzycie
10. przechowywanie produktów zgodnie z wymaganiami, przestrzeganie dat ważności produktów,
11. korzystanie ze sprzętów zgodnie z instrukcją oraz przestrzeganie zasad higieny określonych w systemie HCCP,
12. zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu wszelkich nieprawidłowości lub zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo lub jakość pracy
13.wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego, wynikających z organizacji  pracy przedszkola.

Do zakresu zadań pomocy kuchennej należy:
1. przestrzeganie zasad higieny określonych w systemie HCCP,
2.obróbka wstępna warzyw, owoców oraz innych surowców do produkcji posiłków          (czyszczenie, mycie, obieranie, rozdrabnianie),
3. przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki oraz zasadą racjonalnego  gospodarowania artykułami spożywczymi,
4. przestrzeganie zasady etapowej obróbki produktów oraz przygotowywania posiłków w pomieszczeniach do tego wyznaczonych,
5. pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków,
6. mycie naczyń i sprzętu kuchennego, 
7. utrzymanie w bezwzględnej czystości pomieszczeń kuchennych (mebli, sprztów, naczyń), w tym szczególnie pomieszczeń przeznaczonych do obróbki warzyw i innych produktów oraz magazynu spożywczego, pranie fartuchów i ścierek,
9. dbanie o powierzony sprzęt kuchenny i korzystanie z niego zgodnie z instrukcjami obsługi,
10. doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności,
11. robienie zakupów w razie choroby dozorcy
12. wykonywanie innych poleceń dyrektora, kierownika gospodarczego lub kucharki,  związanych z organizacją pracy przedszkola.


Do zakresu zadań woźnej oddziałowej należy:

1. utrzymywanie we wzorowej czystości sal, łazienek i pomieszczań przydzielonych do sprzątania,
2. utrzymywanie w czystości i stanie uzywalności powierzonego sprzętu gospodarczego, mebli, naczyń oraz mycie zabawek,
3. pelna obsługa przy posiłkach / podawanie, sprzątanie, zmywanie/
4. rozkładanie i składanie leżaków i poscieli oraz pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci,
5. pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych (ubieranie i rozbieranie, jedzenie, mycie, korzystanie z toalety, sprzątanie po "małych przygodach",
6. czuwanie, wspólnie z nauczycielką nad bezpieczeństwem dzieci,
7. odpowiedzialne zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
8. zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętów,
9. pomaganie nauczycielce w organizacji zajęć.
14. pomaganie nauczycielce w opiece nad dziećmi podczas wycieczek i spacerów,
15. pełnienie dyżurów  w szatni, zgodnie z ustaloną organizacją pracy na dany rok szkolny, 
16. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika
gospodarczego wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

Do zakresu zadań szatniarki należy:
1.utrzymywanie w bezwzględnej czystości szatni dla dzieci i personelu oraz innych przydzielonych pomieszczeń,
2. sprawowanie nadzoru przy odbiorze dzieci z przedszkola w godzinach popołudniowych
3. kontrola zabezpieczenia mienia, włączanie monitoringu oraz zamykanie przedszkola, w przypadku nieobecności dozorcy,
4. wykonywanie dodatkowych czynności poleconych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego wynikających z organizacji przedszkola.


Do zakresu zadań dozorcy należy:

1. otwieranie i zamykanie przedszkola,włączanie i wyłącznie monitoringu,
2. codzienna kontrola zabezpieczenia przedszkola przed pożarem, kradzieżą,
3. zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;
4. pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione,
5. dyżurowanie w szatni w czasie przyprowadzania dzieci,
6. dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia pracy,
7. utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych,
8. systematyczna konserwacja sprzętu zgromadzonego w placówce, drobne prace remontowe, naprawy sprzętu i zabawek na terenie przedszkola oraz w ogrodzie,
9. zamiatanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) terenu wokół budynku;
10. podlewanie, pielęgnacja roślin w ogrodzie, koszenie trawy, grabienie liści,
11. wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe, zgodnie z poleceniem służbowym;
12. dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
13. zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu poważnych usterek, nieprawidlowości,

14. podejmowanie doraxnych niezbędnych środków zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń
15. pomoc pracownikom kuchni przy pracach ciężkich, codzienne wynoszenie śmieci, odpadów kuchennych, w razie potrzeby przynoszenie warzyw oraz produktów spozywczych z piwnicy.
16. odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narz ędzia, materiały, oszczędne gospodarowanie nimi,
17.wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora lub kierownika gospodarczego związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

   Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie
sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w czystości i porządku.

   Zakresy obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe
zadania ustala dyrektor przedszkola. Zakresy obowiązków wszystkich pracowników
stanowią załączniki do Regulaminu Pracy Przedszkola nr 190 i znajdują się w aktach
osobowych.

   Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy
Kodeks Pracy oraz wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

 

Pokaż informacje o artykule