Loading ....
Przedszkole nr 190 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 190 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul.Racławicka 30a
02-601 Warszawa
tel: (22) 844 11 74
e-mail: p190@edu.um.warszawa.pl

Do zakresu zadań nauczyciela należy:


1. dbanie o  bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, w czasie wycieczek i spacerów,
2. przestrzeganie przepisów Bhp i Ppoż., 
3.udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku, w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna,
4. informowanie dyrektora przedszkola oraz rodziców  o zaistniałym wypadku lub objawach choroby (temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka),
5. wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań,
6. prowadzenie i dokumentowanie obserwacji/diagnozy pedagogicznej mającej na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci i zaplanowanie działań wspomagających, 
7. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i inną,
8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i edukacji dzieci,  
9. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową,
10. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci,
11. stosowanie różnorodnych metod nauczania i wychowania oraz urozmaiconych form pracy, 
12. dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
13. stała kontrola bezpieczeństwa miejsc, w których przebywają dzieci (sala zabaw, łazienka, szatnia, teren ogrodu) oraz sprzętów i zabawek,
14. planowanie własnego rozwoju zawodowego, podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
15. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
16. czynny udział w pracach rady pedagogicznej,   
17. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora wynikających z bieżącej działalności przedszkola.

 

 


  Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa i obowiązki nauczycieli określa Ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

Pokaż informacje o artykule